Vi på CashOnline Sweden AB (nedan kallat CashOnline) värnar om din personliga integritet. Nedan beskrivs vår hantering av personuppgifter och hur de möter de nya ökade kraven i och med den nya dataskyddsförordningen (GDPR) som trädde i kraft den 25:e maj 2018.

Tillämpningsområde för denna personuppgiftspolicy

Denna policy gäller för de personuppgifter vi behandlar gällande dig som kund till oss för att kunna fullfölja våra åtaganden, uppgifter som samlas in vid personlig kontakt, via e-post, telefon, som besökare av våran hemsida eller sociala medier. Eller uppgifter som samlats in på andra sätt för att kunna besvara din fråga eller hantera ditt ärende.

Personuppgifter

En personuppgift är all information som direkt eller indirekt tillsammans med andra uppgifter kan kopplas till en idag levande fysisk person. Det innebär att uppgifter som t.ex. personnummer, namn, adress, telefonnummer, IP-adresser och fotografier på personer utgör personuppgifter.

Känsliga personuppgifter

En känslig personuppgift är t. ex. information om människors hälsa, sjukdom, facktillhörighet, etniskt ursprung, politisk tillhörighet, religion och sexualitet. Därför är det viktigt för oss att när vi skapar samt ändrar anteckningar eller annan information verifierar att de inte innehåller några känsliga personuppgifter som vi inte har laglig tillåtelse att behandla. Om t.ex. en kund förser oss med material som innehåller hälsoinformation och som inte är absolut nödvändigt för utförandet av vårt uppdrag kommer sådan information inte sparas utan raderas.

Personuppgiftsansvarig

CashOnline Sweden AB, org.nr: 559061-3336 är Personuppgiftsansvarig (PuA) för alla de personuppgifter vi behandlar där CashOnline har bestämt ändamålet och medlen för personuppgiftsbehandlingen. Det kan t.ex. vara personuppgifter som samlats in vid kontakt med oss via e-post, telefon, hemsida eller på annat sätt.

Kontakt

CashOnline kan ni nå på följande sätt:
Post: Cashonline Sweden AB, Portgatan 3, 633 42 Eskilstuna
Tel: 016-965 59
E-post: info@cashonline.se

Rättslig grund och syfte för hantering av personuppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter lagenligt. För att vår behandling av dina personuppgifter ska vara laglig, krävs det att den är nödvändig för oss att fullgöra ett avtal eller för att fullgöra en för CashOnline rättslig förpliktelse. Behandlingen av dina personuppgifter får också göras efter en intresseavvägning, där vårat intresse av att utföra en behandling av uppgifter vägs mot ditt intresse av integritetsskydd eller sedan du har lämnat samtycke till behandlingen. Ett samtycke lämnas separat och du kan alltid återkalla det genom att kontakta oss.

Vi sparar aldrig personuppgifter längre än vi behöver för aktuella ändamål. Gallring av uppgifter sker efter det att informationen är inaktuell och vår rätt att behandla uppgifterna upphört. Efter att informationen gallrats finns ingenting kvar, det går därför inte att återskapa informationen i efterhand.

Det kan förekomma att samma personuppgift behandlas både med stöd av fullgörande av ett avtal, specifikt av samtycke eller med stöd av att uppgiften är nödvändig för att uppfylla andra rättsliga förpliktelser. Det innebär att även om du återkallar ditt samtycke och den behandling som grundas på samtycket upphör, kan personuppgiften ändå finnas kvar hos oss för andra ändamål. I huvudsak behandlar vi dina uppgifter för att fullgöra ett avtal eller våra rättsliga förpliktelser.

De insamlade uppgifterna lagras inte utanför EU/EES.

Personuppgifter CashOnline behandlar

De personuppgifter som behandlas av CashOnline är uppgifter som du själv lämnar vid ansökan om samarbete vid fakturaköp, företagslån eller leasing. Det gäller även personuppgifter som återfinns på fakturor vid fakturaköp. Fler uppgifter kan komma att samlas in om dig genom t.ex. kreditupplysning vid förberedelse samt administration av avtal och tjänster. Även uppgifter så som firmatecknare, styrelseledamot, styrelsesuppleant, förmyndare, gode män och övriga ombud för kund behandlas också.

Vi behandlar även uppgifter om dig som besökare av vår hemsida. Uppgifter som då behandlas är IP-nummer, e-post och kontaktuppgifter

Rättelse

Som registrerad är i något av våra datasystem har du rätt att få dina uppgifter rättade om de är felaktiga. Det betyder att när du som registrerad kontaktar oss och anger att uppgifterna inte är korrekta kommer vi att utreda om de faktiskt är felaktiga. Det kan vi exempelvis göra genom att jämföra informationen med folkbokföringen eller andra källor och se om det överensstämmer. Om det visar sig att informationen vi har registrerat är felaktig kommer vi rätta den så snart som möjligt.

Radering

Som registrerad är i något av våra datasystem har du rätt att få dina uppgifter raderade om det inte längre finns behov för oss av att ha uppgifterna kvar. Du måste då kontakta oss och meddela att du vill att vi tar bort all information om dig ur våra datasystem. Om du begär att bli raderad kommer vi så snart som möjligt utreda om uppgifterna verkligen ska raderas. Kommer vi fram till att vi inte har behov av uppgifterna längre kommer de raderas utan dröjsmål. Om utredningen visar att vi fortfarande har behov av uppgifterna, exempelvis om det krävs för att uppfylla ett avtal eller rättslig förpliktelse så kommer inte uppgifterna raderas.

Registerutdrag

Ni har rätten att efter skriftlig egenhändigt undertecknad ansökan erhålla besked om vilka personuppgifter om er som behandlas och varifrån uppgifterna hämtats. Er skriftliga begäran skall skickas till CashOnline Sweden AB, Gredbyvägen 18, 632 21 Eskilstuna. Registerutdraget är kostnadsfritt och kommer antingen lämnas ut elektroniskt eller fysiskt, beroende på vad du önskar. Om du begär flera registerutdrag i snabb följd har CashOnline rätt att ta ut en ersättning för att lämna ut materialet eller i vissa fall neka att lämna ut uppgifterna.

Säkerhet som standard

CashOnline skyddar dina personuppgifter genom en kombination av tekniska och organisatoriska lösningar. Åtkomstsystem krävs för tillgång till samtliga av våra system som hanterar personuppgifter. Anställda hos CashOnline samt personuppgiftsbiträden och underbiträden ska följa
CashOnlines interna informationssäkerhetspolicy.

Klagomål till tillsynsmyndigheten

Om du anser att vi hanterar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du kontakta oss. Du har också rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten (Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten).

Personuppgiftsincident

Personuppgiftsincidenter registreras i CashOnlines egna incidentregister och allvarligare incidenter rapporteras vidare.

Vid särskilt allvarliga incidenter kommer dessutom de registrerade som drabbats informeras. En allvarlig personuppgiftsincident kommer inom 72 timmar från det att CashOnlines blir medvetna om incidenten rapportera den till Integritetsskyddsmyndigheten (Datainspektionen).

CashOnline som personuppgiftsbiträde

CashOnline agerar som personuppgiftsbiträde i de fall CashOnline erhåller personuppgifter från sina kunder för att kunna uppfylla ett kundavtal. Exempel på när CashOnline agerar personuppgiftsbiträde är när personuppgifter gällande gäldenärer förs över till CashOnline vid fakturaköp.

Utlämning av personuppgifter

När vi tillhandahåller våra Tjänster kan vi komma att överföra eller dela dina personuppgifter med utvalda tredje parter. Dessa tredje parter är begränsade enligt lag eller avtal från att använda personuppgifterna för andra ändamål än de som personuppgifterna delades för. Vi vidtar alla rimliga juridiska, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas säkert och med adekvat skyddsnivå när de överförs till eller delas med sådana utvalda tredje parter.

Vi lämnar vidare ut nödvändiga personuppgifter till myndigheter som polis, skattemyndigheter eller andra myndigheter om vi är skyldiga enligt lag eller du har kommit överens om det. Ett exempel på lagligt obligatorisk delning är i syfte att bekämpa penningtvätt och finansiering mot terrorism.

Om vi säljer eller köper något företag eller tillgångar kan vi lämna ut dina personuppgifter till den potentiella säljaren eller köparen av sådan verksamhet eller tillgångar. Om vi förvärvas av tredje part, kan också personuppgifter om våra kunder lämnas ut.